Menu
Uw winkelwagen
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Welke gegevens wij opslaan en waar wij dit voor gebruiken vindt u in onze Privacy Policy. Lees meer

Algemene voorwaarden Autorijschool Rob Folkers

Hoog slagings %
Vaste instructeurs
CBR erkend
Rijlessen in 't Gooi

 

 Algemene voorwaarden Autorijschool Rob Folkers

Deze algemene voorwaarden van Autorijschool gelden per 1 januari 2020

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen Autorijschool Folkers en haar leerlingen en tussen verkeersscholen welke franchisenemers zijn van Autorijschool Folkers en hun leerlingen. In de lesovereenkomst wordt nadere invulling gegeven aan hetgeen de verkeersschool en de leerling overeenkomen. Hierin wordt een keuze gemaakt voor een opleiding en/of een standaard praktijkopleiding en/of een andere opleiding. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de lesovereenkomst. De lesovereenkomst zal schriftelijk worden aangegaan.

 

ARTIKEL 1 – Definities 3

ARTIKEL 2 – Algemeen 3

ARTIKEL 3 – Tarieven 3

ARTIKEL 4 – Verplichtingen van de verkeersschool 4

ARTIKEL 5 – Verplichtingen van de leerling 4

ARTIKEL 6 – Leeftijd 6

ARTIKEL 7 – Betaling 6

ARTIKEL 8 – Overmacht 6

ARTIKEL 9 – Het onderzoek 6

ARTIKEL 10 – Beëindiging van de lesovereenkomst 7

ARTIKEL 11 – Aansprakelijkheid en vrijwaring 8

ARTIKEL 12 – Persoonsgegevens 9

ARTIKEL 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 9

 

 ARTIKEL 1 – Definities

1.1 In deze algemene voorwaarde worden de volgende definities gebruikt:

a. Autorijschool: de autorijschool handelend onder de naam “Autorijschool Rob Folkers”

b. Leerling: de natuurlijke persoon met wie de autorijschool een mondelinge lesovereenkomst is aangegaan;

c. Lesovereenkomst: de lesovereenkomst tussen de autorijschool en de leerling;

d. Onderzoek: het praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets.

ARTIKEL 2 – Algemeen

1. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door de autorijschool vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2. Indien de autorijschool niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de v autorijschool in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

3. Deze algemene voorwaarden kunnen gewijzigd worden. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de mondelinge overeenkomst

ARTIKEL 3 – Tarieven

1. Alle vermelde tarieven zijn inclusief btw.

2. De autorijschool is gerechtigd tijdens de duur van de rijopleiding de lesprijs te verhogen. De leerling heeft in dat geval het recht om de rijlessen te annuleren, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.

3. De autorijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven.

  

ARTIKEL 4 - Verplichtingen autorijschool

1. De autorijschoolschool is verplicht er zorg voor te dragen:

a. Dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);

b. Dat de leerling zo veel mogelijk rijles ontvangt van dezelfde instructeur;

c. Dat de leerling periodiek en in ieder geval eens per vijf lessen informatie ontvangt over de progressie van de leerling en de voortgang in relatie tot de exameneisen;

d. Dat de aanvraag voor het onderzoek - onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden - daadwerkelijk wordt ingediend bij, of in het aanvraagbestand is ingevoerd van, de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), de Contactcommissie of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR), uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek kan worden aangevraagd, mits de leerling de kosten van het onderzoek aan de verkeersschool heeft voldaan;

e. Dat de leerling, die via de autorijschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, of het BNOR tot het afleggen van een onderzoek, de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij/zij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type;

f. Dat de tijdsduur van de te geven rijles, volledig wordt benut voor het geven van rijles;

h. Dat de leerling gewezen wordt op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een onderzoek;

i. Dat de leerling gewezen wordt op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven;

j. Dat de leerling gewezen wordt op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij aan de autorijschool hiervan melding moet maken.

ARTIKEL 5 – Verplichtingen leerling

1. De leerling is verplicht: 

a. Zich te houden aan de door de autorijschool op de les afsprakenkaart schriftelijk vastgelegde afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de autorijschool wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;

b. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 24 uur voor de op de les afsprakenkaart afgesproken tijd. Afzegging dient aan de instructeur te worden gedaan telefonisch te worden gedaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad. Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als de leerling worden gelijkgesteld met familieleden in de 1e en 2e graad. De autorijschool heeft het recht een bewijs van de dringende reden van de leerling te verlangen;

c. Alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;

d. Het met de autorijschool overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder onderzoek, na te komen;

e. Bij een onderzoek theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen;

f. Eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig, voor aanvang van de rijles, kenbaar te maken aan de autorijschool. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijles daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de verkeersschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. In een dergelijk geval wordt de vergoeding voor de rijles niet (deels) gerestitueerd;

g. Zich ervan te overtuigen dat hij/zij, indien vereist, een uittreksel uit het bevolkingsregister kan verkrijgen hetgeen nodig is voor het afleggen van het examen. De verkeersschool kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de leerling geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van het genoemde uittreksel;

h. Te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling nalaat dit te vermelden, kan de autorijschool niet aansprakelijk worden gesteld.

i. Tijdens de rijles en tijdens het onderzoek niet onder invloed te zijn van alcohol, van verdovende middelen of van medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden;

j. Tijdens de rijles in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs;

2. De autorijschool is bevoegd indien de leerling zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de rijles onredelijk bemoeilijkt of verhindert de rijles per direct te beëindigen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van de autorijschool op vergoeding van eventuele schade.

 

ARTIKEL 6 - Leeftijd

1. Om rijles te mogen volgen dient de leerling minimaal 16,5 jaar te zijn.

2. Om praktijkexamen te kunnen doen dient de leerling minimaal 17 jaar te zijn.

ARTIKEL 7 - Betaling

1. De leerling dient het verschuldigde bedrag voor of tijdens de rijlessen te betalen. Bij gestuurde facturen dienen de gefactureerde bedragen binnen 8 dagen betaald te worden. Doet hij/zij dat niet, dan zendt de verkeersschool na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de leerling de gelegenheid binnen vijftien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de verkeersschool gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Geeft de leerling geen gehoor aan een gestuurde ingebrekestelling, dan kan de verkeersschool de vordering uit handen geven. De buitengerechtelijke incassokosten worden overeenkomstig de Wet incassokosten aan de leerling in rekening gebracht.

2. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkeersschool gerechtigd tot opzegging van de rijlessen over te gaan. De verkeersschool dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.

ARTIKEL 8 – Overmacht

1. De autorijschooll kan niet verplicht worden tot het nakomen van de lesovereenkomst indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht dient o.a. te worden verstaan: verkeersongeval, verkeerstoring, weersomstandigheden, ziekte van de instructeur van de verkeersschool, overheidsmaatregelen, brand, vernieling door derden, oorlog, rellen, terrorisme en diefstal.

2. Is er sprake van een overmachtssituatie, dan stelt de verkeersschool de leerling daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte en zal met de leerling een nieuwe afspraak voor de rijles worden gemaakt of zal door de verkeersschool een vervangende instructeur worden ingezet, zonder dat de leerling aanspraak kan maken op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

ARTIKEL 9 – Het onderzoek

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek gelijktijdig met de invulling van de aanvraag en de eigen verklaring (of het verstrekken van de laatste) contant aan de autorijschool te worden voldaan. Veertien dagen na de datum van invulling en betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraagbestand van de verkeersschool waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van het onderzoek bij het CBR, de CCV, of het BNOR is ingediend.

 2. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt en dit niet te wijten is aan de autorijschool, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan worden de kosten voor het onderzoek niet gerestitueerd en dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.

3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de vakantieperiode bij de aanvraag van het onderzoek aan de autorijschool is opgegeven, dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de autorijschool.

4. Indien het CBR of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de autorijschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgesteld onderzoek.

5. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:

a. sprake is van een dringende reden zoals vermeld in artikel 6.1 sub b.;

b. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is;

c. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is,

zal de verkeersschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst.

6. Is sprake van artikel 10.5 sub b. of artikel 10.5 sub c, dan garandeert de verkeersschool dat de leerling, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, drie gratis rijlessen ontvangt en staat ervoor in dat het aanvragen van het nieuwe onderzoek alsdan geschiedt zonder kosten voor de leerling.

7. Artikel 10.5 en 10.6 zijn niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft van een tussentijdse toets of andere tussentijdse deeltoetsen.

ARTIKEL 10 – Beëindiging

1. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode, dan kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als de autorijschool worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten. De leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 6.1 sub b.

2. Indien de overeenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (bv. een pakketopleiding), kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen indien er sprake is van dringende redenen zoals vermeld in artikel 6.1 sub b. Bij beëindiging om dringende redenen is de leerling gehouden de prijs voor de reeds genoten lessen vermeerderd met de prijs van één lesuur, alsmede de administratiekosten, alsmede het door de verkeersschool al afgedragen examengeld (CBR- of BNOR-gedeelte) te vergoeden. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag, heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen, een vergoeding van de prijs van één lesuur alsmede administratiekosten.

4. Bij beëindiging van de rijlessen heeft de leerling in alle gevallen recht op restitutie van aan de verkeersschool betaalde examengelden ter hoogte van het door het CBR of het BNOR vastgestelde tarief, voor zover de verkeersschool deze gelden nog niet heeft afgedragen aan het CBR of het BNOR.

5. De eerste rijles wordt gezien als een vrijblijvende proefles -tegen gangbaar lestarief - bij de instructeur die de lessen gaat geven. Indien de leerling na deze les geen verdere rijlessen bij de autorijschool wil volgen, informeert de leerling de instructeur in ieder geval voor de volgende rijles.

6. Na 6 maanden niets meer vernomen te hebben van de leerling vervalt de aanspraak op de rijlessen waarvoor reeds betaald is, tenzij de leerling wegens langdurige ziekte geen contact heeft opgenomen met de verkeersschool.

ARTIKEL 11 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. De autorijschool is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling of van gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

2. De aansprakelijkheid van de autorijschool is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van de autorijschool gedane uitkering.

3. De autorijschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirect schade.

4. De autorijschool vrijwaart de leerling voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of ongevallen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als na een aanrijding blijkt dat de leerling onder invloed was van alcohol, verdovende middelen of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, dan is de leerling aansprakelijk voor de schade die de verkeersschool en derden door de aanrijding lijden.

5. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de autorijschool volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen. 

ARTIKEL 12 – Persoonsgegevens

1. De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de leskaart en de betalingen worden door de autorijschool verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan de autorijschool: de overeenkomst uitvoeren, leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem/haar tijdig voorzien van actuele rijles-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door leerling bij autorijschool aan te tekenen verzet gehonoreerd.

ARTIKEL 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rijlessen is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de leerling en de autorijschool zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van de autorijschool is gelegen. De leerling heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat de autorijschool schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.